Janković obsodil napad na molilnico in zavrnil referendume

V noči s petka na soboto, 28. novembra so neznanci poškodovali objekt Islamske skupnost na Grablovičevi ulici v Ljubljani in razbili okno pri vhodnih vratih. Policija je bila takoj obveščena, ki si je ogledala nastalo škodo. V Islamski skupnosti takšna dejanja obsojajo in bo Policija opravila svoje delo ter pričakujejo, da bo preprečila podobna početja v prihodnosti. Vandalizem pa je na današnji novinarski konferenci obsodil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. S tem pa se je dotaknil tudi postopkov za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma, ki jih zbira svetnik Liste za čisto pitno vodo Mihael Jarc. Kot je bilo pričakovati, mu je uspelo zbrati zahtevanih sto podpisov za začetek postopka za razpis referenduma. Spomnimo, še v času mandata Danice Simšič je ustavno sodišče presodilo, da je refendum o sami postavitvi džamije neustaven. Vendar pa svetnik Mihael Jarc želi referendumsko odločanje o tem, ali naj džamija ima minaret ali ne. Vendar pa župan Janković močno dvomi v smiselnost in uspeh referenduma, o ustavnosti referendumskega vprašanja pa se bo najprej posvetoval s svojo pravno službo, ter se nato odločil o nadalnjih korakih. Zato pa je bil dosti bolj kategoričen okoli pobude svetniške skupine SDS o razpisu posvetovalnega referenduma o izvedbenem prostorskem načrtu. Janković je namreč prepričan, da je sam postopek sprejemanja tako strateškega kot izvedbenega prostorskega načrta dovolj javen in odprt ter da sta bila oba načrta predmet široke javne razprave, poleg tega pa so lahko meščani vlagali pripombe, pri čemer ravno zdaj pripravljajo primerjavo upoštevanih in neupoštevanih pripomb, temu pa bo sledila še informacija in razprava na seji mestnega sveta 15. decembra. Pred skoraj tednom dni pa so v svetniški skupini SDS napovedali tudi možnost naknadnega referenduma, če župan ne bi upošteval ključnih predlogov za dopolnitve IPNja oziroma razpisal posvetovalnega referenduma. Rezultati naknadnega referenduma pa so za mestni svet in župana zavezujoči.

2 thoughts on “Janković obsodil napad na molilnico in zavrnil referendume

  1. Kakšen nasilnež je ta ljubljanski župan. On bi kar sprejel prostorski in izvedbeni načrt, dajalci pripomb pa sploh nismo prejeli odgovorov na svoje pripombe. Nimamo najosnovnejše informacije ali so bile naše pripombe upoštevane, če pa niso bile, bi pa morali zvedeti zakaj niso bile upoštevane, ter imeti zopet možnost posredovati pripombe. Morda naše pripombe strokovne službe niso pravilno razumele. Tak je postopek v pravni državi in v demokratični družbi.
    Prostorki načrti so izredno pomembni, delajo se za daljše obdobje in prizadenejo veliko občanov. Ne morejo se sprejeti tako na brzino, potrebni so temeljite razprave. Še posebno zato, ker so tako SPN in IPN zunanji strokovnjaki negativno ocenili. Naj župan pokaže te pripombe!

  2. Vse je �e povedano – le dobre knjige je treba brati.
    Zato citiram: � � Namesto imena d�amija, slovenski intelektualci re�ejo: Islamski kulturni center. Torej, pri izpopolnjevanju nedostojnih nalog, so novodobni intelektualci naravnost briljantni. �e s tem, da �loveka pripravlja na verovanje namesto spoznavanje, je vsaka vera globoko antikulturna. Ko odmislimo vse zlo�ine, ki jih je skozi zgodovino v imenu Boga in vere zagre�ila katoli�ka cerkev, �e zamalomarimo sporo�ila duhovnikov v obdobjih pred volitvami; ko odmislimo vse �ole terorizma v mo�ejah posejanih po Evropi, in se ozremo na u�enje verskih uslu�bencev � kr��anskih, islamskih, katerihkoli � v �normalnem stanju�, danes, tukaj, pri ma�i oziroma molitvi, v stanju spro��enosti, vidimo, da gre za negacijo temeljnega �love�kega stremljenja: spoznavati misterij �ivljenja in se uresni�evati na vi�ji �ivljenjski ravni. Pri veri, katerikoli, ni duhovnega ve�glasja, ni spoznavanja, je le verovanje. Vera. Povsem logi�no. In zares: tak�en intelektualen zlo�in � versko zbirali��e poimenovati kulturni center � lahko stori le intelektualni banavz ali obrezdu�eni trgovec z duhom. Ja, obrezdu�eni trgovec z duhom. � Mohamed je prerok boja in vojne. Kar je najprej napravil v svojem, arabskem okolju, je zapustil kot oporoko za prihodnost svoje skupnosti: boj proti nevernikom, vendar ne toliko kot �iritev vere, temve� bolj kot �iritev sfere njene mo�i, ki je sfera Alahove mo�i. Bojevnikom islama gre bolj za podvr�enje kot za spreobrnitev nevernikov.� (Anej Sam: Kam gre�, Evropa, str. 134)

Leave a Reply

Your email address will not be published.